O nas


Print Friendly
aboutpol

Jesteśmy Żydami i nie-Żydami, wierzącymi w Jezusa Chrystusa, należącymi do różnych konfesji chrześcijaństwa (Kościołów protestanckich, prawosławnych i katolickiego).Zgodnie z nauczaniem Kościoła katolickiego, uważamy, że w Bożym planie zbawienia nastąpią „ostateczne zaślubiny” Izraela i Kościoła, przy czym:

- chrześcijanie nieżydowskiego pochodzenia będą żałować wszystkich aktów antysemityzmu dokonanych przez chrześcijan i dojrzeją do wdzięczności i miłości do żydowskich korzeni swojej wiary (KKK 528);

- Naród żydowski dojrzeje do historycznego pojednania z Jezusem z Nazaretu, żydowskim Mesjaszem i Synem Boga, nie porzucając jednocześnie swojej żydowskiej tożsamości, kultury i dziedzictwa (KKK 674).

Izrael pozostaje narodem wybranym przez Boga. Bóg nawołuje wszystkie narody, by nawróciły się do Niego i osiągnęły zbawienie. Jednak w Jego sercu zawsze jest specjalne miejsce dla Izraela – Jego pierworodnego syna. Ustami Pawła Apostoła Bóg mówi nam, że Izrael musi uznać Mesjasza, którego wcześniej odrzucił. Dzięki Kościołowi Żydzi muszą zobaczyć Jezusa i odczuć zazdrość, że nie otrzymali tego, co otrzymali poganie (Pytam jednak: Czy aż tak się potknęli, że całkiem upadli? żadną miarą! Ale przez ich przestępstwo zbawienie przypadło w udziale poganom, by ich pobudzić do współzawodnictwa. Rz 11,11). Niestety, w toku historii chrześcijaństwu nie zawsze udawało się wypełnienie tej misji. Najczęściej Kościół sam przeszkadzał Żydom poznać prawdziwe oblicze Mesjasza. Nadchodzą jednak czasy, kiedy Żydzi muszą poczuć zazdrość o to, co otrzymali poganie, i zobaczyć w nich prawdziwy obraz Zbawiciela.

Katechizm Kosciola Katolickiego: Chwalebne przyjście Chrystusa – nadzieja Izraela

673 Od Wniebowstąpienia przyjście Chrystusa w chwale jest bliskie 563 , nawet jeśli nie do nas należy “znać czasy i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą” (Dz 1, 7) 564 . Przyjście eschatologiczne może wypełnić się w każdej chwili 565 nawet jeśli to przyjście i ostateczna próba, która je poprzedzi, są jeszcze “zatrzymane” 566

674 Przyjście Mesjasza w chwale jest zatrzymane w każdej chwili historii 567 do momentu uznania Go przez “całego Izraela” (Rz 11, 26; Mt 23, 39), którego część została dotknięta “zatwardziałością” (Rz 11, 25) w “niewierze” (Rz 11, 20) w Jezusa. Św. Piotr mówi do Żydów w Jerozolimie po Pięćdziesiątnicy: “Pokutujcie więc i nawróćcie się, aby grzechy wasze zostały zgładzone, aby nadeszły od Pana dni ochłody, aby też posłał wam zapowiedzianego Mesjasza, Jezusa, którego niebo musi zatrzymać aż do czasu odnowienia wszystkich rzeczy, co od wieków przepowiedział Bóg przez usta swoich świętych proroków” (Dz 3, 19-21). Św. Paweł kontynuuje za nim: “Jeżeli ich odrzucenie przyniosło światu pojednanie, to czymże będzie ich przyjęcie, jeżeli nie powstaniem ze śmierci do życia?” (Rz 11, 15). Wejście “całości” Izraela (Rz 11, 12) do zbawienia mesjańskiego, w ślad za wejściem “pełni pogan” (Rz 11, 25) 568 , pozwoli Ludowi Bożemu zrealizować “miarę wielkości według Pełni Chrystusa” (Ef 4, 13), gdy Bóg będzie “wszystkim we wszystkich” (1 Kor 15, 28).